Защита на личните данни

ПОЛИТИКА  НА МИРКАТ ООД ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Кои сме ние

Ние сме  "МИРКАТ" ООД, ЕИК: 831354916, със седалище в гр. София, район „Подуяне“, ж.к. Левски – Г, ул. „Поп Грую“ № 96, П.К. 1836, email: dataprotection@suzuki.bg, тел. 02 439 09 35. Нашата основна търговска дейност е търговия и представителство на леки автомобили, мотоциклети, извънбордни двигатели, резервни части и аксесоари, както и други, свързани с тях продукти, нови и втора употреба, сервизна дейност и бояджийски услуги, рент-а-кар услуги и оперативен лизинг.

Ние разполагаме с широка мрежа от представители в България, които работят като независими предприятия за своя собствена сметка. Поради тази причина, ако имате въпроси или притеснения във връзка с начина на обработка на вашите лични данни от страна на някой от нашите представители, моля, свържете се с него незабавно още на първия или втория етап, по ваша преценка (вижте параграф 8 по-долу: ВАШИТЕ ПРАВА).

В рамките на своята дейности и за изпълнението на целите, заложени в устава, нашето дружество събира, съхранява в архив и обработва вашите лични данни.

Целта на нашата политика е да предостави информация, свързана с начина на събиране и обработка на вашите лични данни от страна на нашето дружество.

Основен принцип на нашето дружество е зачитане на поверителността на вашите лични данни и затова мие се ангажираме да защитаваме и съхраняваме по безопасен начин вашите лични данни.

Настоящата версия е актуализирана на 10/5/2018.

 

1. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Личните данни обхващат всяка информация или всички елементи, свързани с едно лице, посредством които можете да идентифицирате това лице. Те не обхващат анонимни данни, тоест, самоличността на лицето не присъства (например, данните са криптирани или са използвани псевдоними).

Следователно, има вероятност да съберем, използваме, съхраним и пренесем различни ваши данни, които сме групирали по следния начин:

• Информацията за самоличността включва името, фамилията, потребителското име или друг подобен идентификатор, семейното положение, званието, датата на раждане и пола.

• Данните за контакт включват адреса, улицата, града, пощенския код, телефонния номер, номера на мобилен телефон и електронния адрес.

• Финансовите данни включват номер на сметка, данни за кредитна карта.
• Данните за сделки включват подробности относно продуктите и услугите, които сте получили от нас.

• Данните за реклама и контакт включват вашите предпочитания във връзка с получаването на реклами от нас и от дружества, които ни предоставят поддържащи услуги за целите на рекламата и комуникацията, както и вашите предпочитания за влизане в контакт с вас.

 

2. КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме различни начини за събирането на лични данни от и за вас, сред които:
• Пряко взаимодействие. Можете да ни дадете вашите лични данни по лична карта, данни за контакт, финансови данни и данни за ваши сделки, като попълните формуляр, по пощата, по телефона, по електронен път или по друг начин.

Това включва лични данни, които предоставяте, когато:
• Кандидатствате за наши продукти и услуги.
• Посещавате някоя от Интернет страниците ни.
• Регистрирате се за наши услуги и публикации.
• Потърсите местен дилър.
• Резервирате услуга.
• Искате да ви бъде изпратена брошура или реклама.
• Участвате в конкурс, промоция или проучване.
• Изпратите email.
• Трети страни или обществени източници. Има вероятност да получим ваши лични данни от трети лица, включително от мрежата от наши представители и обществени източници, по следния начин:
Данни за контакт, финансови данни и данни за ваши сделки от доставчиците на услуги по техническа поддръжка и плащания.
Данни по лична карта, данни за контакт, финансови данни и данни з ваши сделки от мрежата от наши представители.

 

3. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се събират за долупосочените цели:

а) във връзка с обслужването на всяка една ваша молба (например, за подаването на оферта във връзка с покупка на превозно средство/превозни средства, финансов лизинг, извършване на test drive и т.н.)

б) ако сте подписали договор с нашето дружество (за покупка на превозно средство, лизинг и т.н.), във връзка с изпълнението на този договор, във връзка с услугите по поддръжка на клиентите и, като цяло, във връзка с изпълнението на всички наши договорни права и задължения

в) във връзка с проучване на степента на удовлетвореност на клиента, за статистически цели и, като цяло, във връзка с подобряване на нашето дружество и взаимоотношенията ни с вас

г) ако желаете да закупите превозно средство чрез финансиране, за проверка на вашата платежоспособност, за тяхното прехвърляне към финансиращата банка/банки, на която/които сте се спрели и т.н.

д) ако желаете да закупите превозно средство с финансов лизинг (leasing),  за тяхното прехвърляне към лизинговото дружество/дружества, на което/които сте се спрели и т.н.

е) ако желаете да вземете превозно средство на оперативен лизинг (leasing), за проверка на вашата платежоспособност

ж) за изпълнението на всички наши задължения, произтичащи по силата на закона, за да отговорим на законовите процедури/искове от страна на компетентните власти във връзка с предоставянето на информация (по-конкретно, за провинения/нарушения/глоби по Закона за движение по пътищата/ Наказателния кодекс и т.н.)

з) ако сте дали своето съгласие, за директното рекламиране на продукти и услуги и извършването на пазарни проучвания.

 

4. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ – МЕЖДУНАРОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ – ТРЕТИ СТРАНИ

За целите на точки а/ и б/, вашите лични данни ще бъдат прехвърляни към нашата официална мрежа от представители/търговци и сътрудници,  когато това е необходимо, а за целите на точка а/, б/ и в/ има вероятност те да бъдат прехвърлени на дружества, които ни предоставят поддържащи услуги за съответната цел. За целите на точка г/, вашите лични данни ще бъдат прехвърлени към финансиращата банка/финансиращите банки, на която/които сте се спрели / на дружество за извършване на оценка на вашата платежоспособност. За целите на точка д/, те ще бъдат прехвърлени на лизинговото дружество/лизинговите дружества, на което/които сте се спрели. За целите на точка е/, вашите лични данни ще бъдат прехвърлени на всяко дружество, явяващо се сътрудник при извършването на оценка на вашата платежоспособност. За целите на точка ж/, те ще бъдат прехвърлени към всеки компетентен орган. За целите на точка з/, доколкот сте дали своето съгласие, освен на „Миркат“ ООД и на дружества, предоставящи поддържащи услуги, свързани с горепосочената цел, вашите лични данни могат да бъдат предадени и/или на други дружества от холдинга, както и на дружества, предоставящи им поддържащи услуги във връзка с горепосочената цел.   Преди да предоставим вашите лични данни на трети страни за целите на рекламата, ще поискаме вашето изрично съгласие за това.
Във всеки един момент може да поискате от нас или от тези трети страни да спрат да ви изпращат рекламни съобщения, като следвате стъпките за отказа от получаването на такива съобщения.
При всички положения, при оповестяване или прехвърляне на вашите лични данни, ние ще изискаме от тези трети страни да спазват поверителността на вашите лични данни и да ги обработват съобразно закона. Ние не позволяваме на нашите доставчици на услуги да използват вашите лични данни за техни собствени цели, а им позволяваме единствено да ги обработват за определените цели и в съответствие с нашите указания.

Под доставчици на поддържащи услуги се имат предвид доставчиците, които предоставят услуги по управлението на информационни системи, професионални съветници, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи, които предоставят консултантски, банкови, юридически, застрахователни и счетоводни услуги.

Личните данни, които събираме от вас, могат да бъдат прехвърлени извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Те могат да бъдат предадени за обработка също и на лица, които работят извън ЕИЗ и работят за нас или за някой от нашите доставчици или изпълнители. Териториите извън ЕИЗ могат да не разполагат със същата правна защита, като тези в рамките на ЕИЗ, но ние сме длъжни да гарантираме това, че доставчиците и договарящите се страни извън ЕИЗ ще продължат да взимат всички мерки, които са необходими, за да се гарантира, че вашите лични данни се съхраняват по безопасен начин и в съответствие с тази политика. Предавайки личните си данни на нас, вие се съгласявате на тяхното прехвърляне, съхраняване и обработка. Ако се нуждаете от повече информация във връзка с конкретния механизъм, който използваме при прехвърлянето на вашите лични данни извън ЕИЗ, моля, свържете се с нас.

 

5. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява и прехвърля по безопасен начин, като се гарантира тяхната защита посредством употребата на подходящи технологии. Когато получим вашите данни, ние ще използваме строги процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да избегнем какъвто и да е непозволен достъп до тях.

Ние използваме подходящи технологични и организационни мерки, за да избегнем евентуална загуба, употреба или достъп до вашите лични данни по неправомерен начин, чрез промяна или разкриване. Освен това, ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни само до онези служители, сътрудници, изпълнители и други трети страни, на които той е абсолютно необходим и които ще обработват вашите лични данни само в съответствие с нашите указания и ще се подчиняват на изискването за поверителност.
Ние използваме процедури за борба с евентуално нарушаване на личните данни и ще уведомим съответните контролни органи, в случай на нарушение, както и вас, ако сме установили високо ниво на риск вследствие на това нарушение.

 

6. КОЛКО ВРЕМЕ ЗАПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани и използвани само за конкретните горепосочени цели и за разумен период от време, необходим за изпълнението на всяка от целите. Там, където сте дали своето съгласие, до неговото оттегляне от ваша страна.

За да определим подходящ период от време за запазване на личните ви данни, взимаме предвид тяхното количество, естеството им и интереса им, евентуалния риск от загуба при тяхната неправомерна употреба или разкриването им, целите, за които се обработват и дали можем да постигнем тези цели по друг начин, който да отговаря на изискванията на действащите закони.

В някои случаи, променяме вашите данни в анонимни (така че те да не могат да бъдат свързани с вас) за проучвателни и статистически цели, когато можем да използваме тази информация за неопределн период от време, без да ви уведомяваме за това.

 

7. БИСКВИТКИ

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уеб сайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта, съдържание на поръчка и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Как да контролирате бисквитките?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

 

8. ВАШИТЕ ПРАВА

Вашите права, свързани с обработката на личните ви данни, които можете да упражните съгласно заложеното в Регламент (2016/679) на ЕС, в зависимост от целите и правната основа на обработката им, за следните:

а) Да поискате достъп до вашите лични данни. Това ви дава възможност да получите копие от личните данни, които съхраняваме за вас и да проверите, дали ги обработваме законосъобразно. Да поискате коригиране на личните данни, които съхраняваме за вас. Това ви позволява да коригирате всички непълни или неточни данни, които съхраняваме за вас, дори ако е необходимо да проверим точността на новите лични данни, които ни предоставяте.

Да поискате заличаването на вашите лични данни. Това ви позволява да поискате от нас да заличим или унищожим личните ви данни, когато няма никаква причина да продължаваме да ги обработваме. Също така, имате правото да поискате да заличим или унищожим личните ви данни, когато сте доказали правото си да се противопоставите на тяхната обработка (вижте по-долу). Все пак е необходимо да отбележим, че ние не винаги можем да изпълним искането ви за заличаване поради конкретни юридически причини, които ще ви бъдат известени, според случая, при подаването на молба от ваша страна.

Да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни. Това ви дава възможност да поискате от нас спиране на обработката на личните ви данни в следните случаи: (а) ако желаете да ограничим точността на личните данни, (б) когато употребата на личните ви данни не е позволена, но не желаете да ги заличаваме, (в) когато желаете да запазим личните ви данни, дори ако на нас не са ни необходими вече, а вие имате нужда от тях във връзка с правни искове или (г) имате възражения относно употребата на личните ви данни, но ние трябва да се уверим, че имаме основателни причини, за да ги използваме.

б)  Да оспорите обработката на вашите лични данни за целите на директното рекламиране. В някои случаи, ние можем да докажем, че имаме убедителни основателни причини да обработим вашите лични данни, които прехвърлят вашите права и свободи.

в) Да поискате вашите лични данни да бъдат прехвърлени на вас или на трета страна. Ще предоставим на вас или на третата страна, която сте избрали, вашите лични данни, в структурирана, широко приложима, четлива механична форма. Имайте предвид, че това ваше право важи само за автоматизираната информация, която сте ни предоставили първоначално с ваше съгласие или когато сме използвали тази информация, за да изпълним договора си с вас.

г) Във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на вашите лични данни, когато това е необходимо. Въпреки това, това няма да окаже влияние върху законността на всяка обработка, извършена преди оттеглянето на вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, има вероятност да не успеем да ви предложим определени продукти и услуги. Ще ви дадем съвет във връзка с това в момента, в който поискате оттегляне на съгласието си.

Не е нужно да плащате, за да упражните правата си. Не  е необходимо да плащате такси, за да получите достъп до своите лични данни (или за да упражните някое от другите си права). Въпреки това, има вероятност да ви начислим разумна такса, ако вашата молба е очевидно необоснована, повтаряща се или крайна. Също така, има вероятност да откажем да отговорим на вашата молба при горепосочените обстоятелства.
Има вероятност да поискаме от вас конкретна информация, която да ни помогне да се уверим относно самоличността ви и правото ви на достъп до вашите лични данни (или до правото ви да упражните някое от другите си права). Става въпрос за мярка за сигурност, която гарантира, че личните ви данни не се разкриват пред никой, който няма право на това. Можем също така да се свържем с вас, за да поискаме допълнителна που информация във връзка с вашата молба и да можем да отговорим на нея.
Опитваме се да отговаряме на всички основателни молби в рамките на един месец. В някои случаи може да ни отнеме повече от един месец, ако молбата ви е твърде сложна. В такъв случай, ще бъдете надлежно уведомени.

За да упражните някое от своите права, позвъннете на тел.: 02 / 439 09 35 или изпратете ел. писмо до dataprotection@suzuki.bg.

Също така, имате правото да внесете жалба към Комисията за защита на личните данни, която се намира в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, П.К. 1592, тел.: 02 91 53 518, e-mail: kzld@cpdp.bg

Ще оценим вашия избор, първо да споделите с нас притесненията си, преди да ги отправите към компетентния надзорен орган, тоест на първо време може да се свържете с лицето, отговорно за защита на личните данни, което може да ви даде съвет и пояснения относно обработката на вашите лични данни и упражняването на вашите права.