четвъртък, 5 декември, 2019 10:32:00

Включи се в играта КОЛЕДНО ПРОБНО ШОФИРАНЕ със SUZUKI

Празниците са..., за да прекарваме повече време със семейството. 

Тази Коледа SUZUKI ти дава възможност да споделиш всеки момент и всяко пътешествие с най-близките ти хора, като участваш в играта КОЛЕДНО ПРОБНО ШОФИРАНЕ.

Ела в SUZUKI HYBRID POP-UP SHOP в София Ринг Мол и заяви на нашия търговец своята лична оферта за нов автомобил SUZUKI с КОЛЕДНА ОТСТЪПКА от 9%!

Един от всички ще спечели тестово шофиране за периода 23 – 27 декември 2019 г. с легендарния SUZUKI VITARA, зареден догоре и без ограничение в пробега, за да се наслади максимално на празника със своето семейство.

Късметлията ще бъде изтеглен на 20-ти декември 2019 г. в 17 ч и веднага обявен в официалната фейсбук страница на SUZUKI България.

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ в играта КОЛЕДНО ПРОБНО ШОФИРАНЕ на МИРКАТ ООД

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. „Игра" - „КОЛЕДНО ПРОБНО ШОФИРАНЕ “, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила.

1.2. „Организатор" - МИРКАТ ООД със седалище: гр. София, ул. Поп Грую 96.

1.3. „Правила" - Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на Играта. 

1.4. „Участник" - Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България и притежаващо валидно свидетелство за управление на МПС.

1.5. „Страница на играта" - Интернет адрес: https://suzuki.bg/novini/vklyuchi-se-v-igrata-koledno-probno-shofirane-sas-suzuki.

1.6. „Продължителност на играта“ – Играта е валидна за перода от 17 ч. на 06.12.2019 г. до 17 ч на 20.12.2019 г.

1.7. „Награда“ – Наградата е пробно шофиране със SUZUKI VITARA с пълен резервоар и без ограничение в пробега, като тестовият автомобил се взема и връща от шоурума на МИРКАТ ООД /гр. София, ул. Поп Грую 96/ срещу подписването на Декларация за пробно шофиране.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в Играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:

2.1.1. да прочете настоящите общи условия и след като се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях и се съгласява с тях, да приеме формата на Играта;

2.1.2. да посети SUZUKI HYBRID POP-UP SHOP в София Ринг Мол, етаж 1 всеки ден от 10 до 20 часа; 

2.1.3. да заяви желанието си да му бъде подготвена и изпратена по ел. поща лична оферта за нов автомобил SUZUKI.

2.2. В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, заявило лична оферта в обекта, посочен от Организатора в периода, в който е описано в условията на Играта.

2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора в търговската мрежа.

2.4. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта лице, което не отговаря на описаните общи условия. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.

2.5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на Играта.

2.6. Контактите на печелившия ще бъдат предадени на фирмата, която предоставя наградата и техен представител ще се свърже с тях в рамките на 1 ден след обявяването му.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

3.1. Определянето на печелившия се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.

3.2. Тегленето на жребия и определяне на печелившите става в 17:00 ч. на 20.12.2019 г.

3.3. Всеки участник може да спечели само 1 /една/ награда. 

3.4. Името на печелившия в играта ще бъде обявено в рамките на 1 /един/ ден от изтеглянето му на официалната фейсбук страница на SUZUKI България.

3.5. Получаването на наградата ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившите Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила. 

3.6. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност и валидно свидетелство за управление на МПС.

3.7. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

3.8. Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящите Правила влизат в сила oт 06.12.2019 г. до 27.12.2019 г.

4.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет-страницата на Играта.

4.3. В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в Играта и/или не желае да получава информация във връзка с Играта, то следва да уведоми писмено Организатора за това чрез ел. писмо до marketing@suzuki.bg.