Информация за обработка на лични данни

 - съгласно член 13 от Регламент (2016/679) на ЕС –

А. Събиране и обработка на вашите лични данни посредством нашата Интернет страница (форми за контакт)

Вашите лични данни, които сте въвели доброволно в съответните форми за контакт, се събират и обработват съгласно съответните разпоредби на европейското и българското законодателство, според долупосоченото: 

(Трябва да ви УВЕДОМИМ, че има и други форми за контакт с нашето дружество, например по телефона или посещавайки някой от нашите магазини, посредством които не е необходимо да въвеждате своите данни)

1. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ОБРАБОТКАТА: Вашите лични данни се събират, съхраняват се в архив и се обработват от нашето дружество „Миркат“ ООД, ексклузивен вносител на автомобили, мотоциклети и извънбордни двигатели Suzuki в България, ЕИК: 831354916, чието седалище се намира в град София, район “Подуяне”, ж.к. Левски – Г, ул. Поп Грую № 96, П.К. 1836, e-mail: dataprotection@suzuki.bg, тел.: 02/439 09 30.

2. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: За консултации и разяснения във връзка с обработката на вашите лични данни и упражняването на вашите права, може да се обърнете към нашето лице, отговорно за защита на личните данни, като се свържете с него или на тел.: 02 439 09 30 или на e-mail: dataprotection@suzuki.bg

3. ЦЕЛ – ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА: Вашите лични данни се събират за долупосочените цели:

а) за обслужването на всяка ваша молба (контакт, test drive, оферти, информация относно превозни средства и т.н.), която сте подали, попълвайки съответната форма за контакт. Правната основа за обработка на вашите лични данни за тази цел е изпълнение на вашата молба и предоставяне на исканата услуга от страна на нашето дружество.

б) ако дадете своето съгласие, за директното рекламиране на продукти и услуги и за извършването на пазарни проучвания от нашето дружество (newsletters, sms и т.н.). Правната основа за обработка на вашите лични данни за тази цел е предоставянето на вашето изрично съгласие чрез попълване на съответната форма за изразяване на това съгласие, която е налична на нашата Интернет страница.

4. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: Вашите лични данни ще бъдат съхранявани и използвани само за конкретните горепосочени цели и за разумен период от време. Там, където сте дали своето съгласие, до неговото оттегляне от ваша страна.      

5. ПОЛУЧАТЕЛИ: За целите на точка а), вашите лични данни ще бъдат предадени, когато това е необходимо и във връзка с по-доброто и бързо ваше обслужване, на независим търговец по ваш избор, който е член на мрежата от официални търговци за Suzuki, чиито данни ще ви бъдат предоставени при попълването на всяка една форма за контакт или на дружества, които ни предоставят поддържащи услуги, свързани със съответните цели. За целите на точка б), доколкото сте дали своето съгласие, вашите лични данни ще бъдат предадени на избран от вас член на мрежата от официални търговци за Suzuki  и/или на дружества, които им предоставят поддържащи услуги, свързани със съответните цели.

5а. ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА "SUZUKI MOTOR CORPORATION" И НЕЙНИТЕ АСОЦИИРАНИ КОМПАНИИ: В допълнение, вашите лични данни се събират от "SUZUKI MOTOR CORPORATION", алтернативно, когато станете неин клиент или клиент на някой от нейните официални дилъри. За повече информация и подробности, моля, прочетете политиката за поверителност на "SUZUKI MOTOR CORPORATION": https://www.globalsuzuki.com/cookies/index.html

6. ВАШИТЕ ПРАВА: Вашите права във връзка с обработката на личните ви данни, които можете да упражните, съгласно условията, посочени в Регламент (2016/679) на ЕС, в зависимост от целта и правното основание за тяхната обработка, са следните: а) внасяне на молба за достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни или за ограничаване на тяхната обработка б) възражения спрямо тяхната обработка, в) преносимост на вашите лични данни, г) там, където е дадено съгласие, право на неговото оттегляне. 

Във връзка с упражняването на вашите права, обадете се на тел.: 02/439 09 30.

Също така, вие имате правото да подавате жалби до Комисията за защита на личните данни,  която се намира в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, П.К. 1592, тел.: 02 91 53 518, e-mail: kzld@cpdp.bg

Б. Обработка на вашите лични данни при посещение на Интернет страницата ни от ваша страна

При посещение на Интернет страницата ни, не е необходимо да въвеждате или да разкривате каквито и да било данни, които могат да се идентифицират като лични, като например вашето име или адрес или телефонен номер. Въпреки това, по време на посещение на нашата Интернет страница, е възможно да бъдат запазени някои данни, които дават информация за начина и времето, когато сте посетили тази Интернет страница (например, Интернет страницата, от която сте се свързали с тази страница или датата, на която сте я посетили и т.н.), като тази информация не засяга самата личност. Тези данни се съхраняват с цел да подобрим качеството и съдържанието на въпросната Интернет страница. „Миркат“ ООД уважава вашето желание за защита и конфиденциалност на вашите лични данни. Съгласно горепосоченото, вашите лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани само дотолкова, доколкото доброволно сте ги въвели в съответните форми за контакт.

В. Политика на нашето дружество

На първо място, дружеството се грижи за защитата и сигурността на личните данни, които обработва. Поради тази причина то поема задължението да управлява вашите лични данни по отговорен начин, да ги обработва по конфиденциален и правдив начин, само и единствено за целите, за които са предназначени и да ги предпазва от всяка злоумишлена употреба. Във връзка с обработката на вашите лични данни, дружеството събира само такива лични данни, които са абсолютно необходими и доколкото вие сте избрали да му ги предоставите. Дружеството не предава никакви лични данни на трети страни, освен на тези, за които вие сте дали своето изрично разрешение.  Дружеството смята за свое задължение да ви дава ясна писмена, но и устна, информация относно начина за обработка на личните данни, които сте му предоставили, така че да сте напълно наясно с целта на тяхната обработка, категорията/категориите техни получатели и процедурите, които може да следвате във връзка с упражняването на всички ваши законни права и т.н.

Дружеството категорично се ангажира с достоверното прилагане на строги рамки за безопасност и защита на вашите лични данни. За по-доброто постигане на тази своя цел, дружеството непрекъснато извършва проверки и влиза постоянно в контакт с всички, които биха могли да допринесат за запазването на това качество на данните. Дружеството смята за свое задължение да наблюдава случващото се в непрекъснато развиващото се мрежово пространство и да предприема съответните действия. Осигуряването на пълна безопасност и защита на личните данни представлява за дружеството не само задължение, което да спазва във връзка с регулаторните изисквания, но главно и индикатор за предлагането на висококачествени услуги и продукти на неговите клиенти, чиито данни обработва то.

За да се осведомите по-подробно относно политиката на нашето дружество във връзка с управлението на вашите лични данни, посетете: 

SUZUKI.bg/zashtina-na-lichnite-danni